Przebudowa nabrzeża portowego

Nabrzeże Starówka Szczecin

Opis inwestycji:

 

PrzebudowaNabrzeża Starówka (Szczecin) w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmowała swoim zakresem odcinek o długości 650m, na którym zostały wykonane min. prace takie jak: rozbiórki, demontażei naprawy fragmentów nabrzeża , oczyszczanie dna akwenu, roboty czerpalne, prace przy przebudowie fragmentu przyczółka Mariny.

 

W ramach zadania powstały nowe nawierzchnie z kostki granitowej i płyt betonowych, mała architektura, nasadzenia zieleni, zamontowano pomosty pływające, zewnętrzną windę platformową. Zrealizowano również kompleksowo roboty z zakresu branży elektrycznej i sanitarnej.

 

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin.

Termin realizacji:

06.2016 – 06.2017

Długość odcinka nabrzeża:

650 mb

Lokalizacja:

Szczecin